How many stocks in one portfolio

HomeRushia63471How many stocks in one portfolio